ACTIVITAT 3:

ESTUDI DE PROPOSTES

El projecte INMAB pretén definir quin serà el model funcional de les Rondes a mig termini. Per això presentar una sèrie d'escenaris que responen al model funcional triat. Fins al moment s'han identificat tres escenaris a analitzar. A continuació, es van a descriure breument aquests escenaris i alguna particularitat per, posteriorment, intentar detallar les mesures o accions a dur a terme en cada un d'ells.

  • Escenari continuista: les Rondes com a vies ràpides urbanes. Respon a un model funcional mixt, basat en mantenir l'statu quo actual de les Rondes. Aquest escenari proposa que les Rondes segueixin sent un canalitzador de la mobilitat rodada, a manera de via ràpida de distribució del trànsit de mitja i llarga distància, sobretot de vehicles privats, compaginat amb un ús de mobilitat interna local. Sobre aquest model d'ús de les Rondes cal destacar que el trànsit de pas és important (19.5% dels lleugers i 20% camions). Potser aquest ús sigui un sobre els quals s'hagi d'actuar quan es presentin les mesures d'actuació associades, l'objectiu general sembla orientat a incrementar la capacitat o almenys, evitar la saturació de la via.
  • Escenari rupturista: cap a un model d'integració en el viari urbà. La intenció és canviar progressivament el model funcional de les Rondes, orientant cap a la seva integració en la trama urbana. La principal dificultat és la disposició en trinxera del seu traçat, que dificultaria aquesta fusió amb la trama urbana. En una primera aproximació, entenem que les mesures específiques d'aquest escenari s'haurien de centrar en la gestió de la demanda (a diferència de l'anterior model que buscava la millora de la capacitat), afavorint l'ús urbà sobre el de via ràpida.
  • Escenari mixt: aplicació de cada escenari anterior, segons el tram. Aquest escenari es pot presentar per dos motius clars: la diversitat funcional de les Rondes en funció dels trams i la incapacitat d'emprendre l'escenari anterior de forma integral.